16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2